กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

รายการทั้งหมด = 4 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2948 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 27 พ.ย. 64  ธีรายุทธ ทองสุข
2949 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2564 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ก.พ. 64  ธีรายุทธ ทองสุข
2950 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 25 เม.ย. 63  ธีรายุทธ ทองสุข
2951 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 23 ก.ค. 65  ธีรายุทธ ทองสุข