กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

รายการทั้งหมด = 10 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2943 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 10 มิ.ย. 50  ธีรายุทธ ทองสุข
2944 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 23 ม.ค. 60  ธีรายุทธ ทองสุข
2945 พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 24 พ.ค. 62  ธีรายุทธ ทองสุข
2952 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ก.ย. 40  ธีรายุทธ ทองสุข
2953 พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 26 เม.ย. 62  ธีรายุทธ ทองสุข
2954 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 19 เม.ย. 62  ธีรายุทธ ทองสุข
2956 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 2 ธ.ค. 44  ธีรายุทธ ทองสุข
2957 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 6 ก.พ. 51  ธีรายุทธ ทองสุข
2958 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 12 เม.ย. 62  ธีรายุทธ ทองสุข
2959 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 19 พ.ค. 62  ธีรายุทธ ทองสุข